14. 10. 2019  12:51 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Numerická a experimentálna analýzy tvorby zvarových spojov vysokopevnej ocele L-IP a zliatiny AlMg4,5 pevnolátkovým laserom

Garant: Ing. Máté Nagy


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hlavným cieľom projektu je vyhotovenie kvalitatívne vyhovujúcich tupých a preplátovaných zvarových spojov kombinácie nevytvrditeľnej hliníkovej zliatiny s vysokopevnou oceľou typu L-IP (lightweight steel with induced plasticity) s vysokým obsahom mangánu pevnolátkovým Nd:YAG laserom. Počas realizácie numerických experimentov budú vytvorené parametrické simulačné modely pre jednotlivé typy zvarových spojov. Termofyzikálne vlastnosti materiálov budú experimentálne namerané v termofyzikálnom laboratóriu, resp. vypočítané pomocou softvéru JMatPro. Výstupom z numerických analýz bude rozloženie teplôt, napätí a deformácií, posúdením ktorých bude možné navrhnúť parametre pre úvodné experimenty tvorby vybraných typov zvarových spojov. Príprava, realizácia a vyhodnotenie kvality experimentálnych zvarov sa uskutoční v spolupráci ústavov UIAM, UVTE a UMAT. Získané výstupy z experimentálneho zvárania poslúžia pre verifikáciu numerických simulácií, stanovenie vplyvu jednotlivých parametrov zvárania na mikroštruktúru a vlastnosti zvarových spojov a návrhu okna zvariteľnosti pre tupé a preplátované zvarové spoje kombinácie vysokopevnej ocele L-IP s Al zliatinou EN AW 5083-H111.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:22. 03. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Máté Nagyzodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor