27. 6. 2019  4:59 Ladislav
Akademický informační systém

Projekty


Štúdium konceptu TORT káblov na báze vysokoteplotného supravodiča

Garant: Ing. Eva Cuninková


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Vysokoteplotne supravodivé (VTS) pásky sú vodiče, ktoré po ochladení pod kritickú teplotu sú schopné viesť elektrický prúd takmer bez odporu. Aj napriek tejto nesporne výnimočnej vlastnosti, transportná kapacita jednej VTS pásky so štandardnou šírkou 4 mm nepresahuje 150 A. Avšak potenciál vyuţitia VTS pások sa neustále rozširuje a je potrebné vyvinúť vodiče s kapacitou nad 1000 A. Za týmto účelom bol navrhnutý nový koncept supravodivého kábla konštruovaného zo supravodivých VTS pások navinutých na kruhovú trubku (TORT – tape on round tube), cez ktorú preteká chladiace médium – konkrétne kvapalný dusík alebo studené pary hélia – a izolovaných tepelnoizolačným materiálom na rozdiel od bežne používanej koncepcie s vyuţitím vákua. Vzhľadom na usporiadanie jednotlivých vrstiev a ich mechanické vlastnosti VTS pásku je moţné ohýbať iba v jednom smere. Nevyhnutnou súčasťou projektu je aj vyuţitie softvéru na simulácie možného poškodenia mechanicky namáhaných supravodivých pások pomocou metódy konečných prvkov s vyuţitím známych vlastností jednotlivých vrstiev páskového VTS kompozitu, a to konkrétne softvéru Ansys Workbench. Samotný projekt nadväzuje na aktuálne riešený projekt APVV-14-0438 v spolupráci s Elektrotechnickým ústavom SAV. Cieľom tohto projektu je financovanie návštevy prestížnej konferencie EUCAS, ktorá sa uskutoční v Ženeve 17.-21. septembra 2017 a aktívna prezentácia dosiahnutých výsledkov na konferencii.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracoviště:Ústav materiálov (MTF)
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:22. 03. 2017
Datum ukončení projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Eva Cuninkovázodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor