Oct 20, 2019   1:12 p.m. Vendelín
Academic information system

Projects


Štúdium konceptu TORT káblov na báze vysokoteplotného supravodiča

Supervisor: Ing. Eva Cuninková, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Vysokoteplotne supravodivé (VTS) pásky sú vodiče, ktoré po ochladení pod kritickú teplotu sú schopné viesť elektrický prúd takmer bez odporu. Aj napriek tejto nesporne výnimočnej vlastnosti, transportná kapacita jednej VTS pásky so štandardnou šírkou 4 mm nepresahuje 150 A. Avšak potenciál vyuţitia VTS pások sa neustále rozširuje a je potrebné vyvinúť vodiče s kapacitou nad 1000 A. Za týmto účelom bol navrhnutý nový koncept supravodivého kábla konštruovaného zo supravodivých VTS pások navinutých na kruhovú trubku (TORT – tape on round tube), cez ktorú preteká chladiace médium – konkrétne kvapalný dusík alebo studené pary hélia – a izolovaných tepelnoizolačným materiálom na rozdiel od bežne používanej koncepcie s vyuţitím vákua. Vzhľadom na usporiadanie jednotlivých vrstiev a ich mechanické vlastnosti VTS pásku je moţné ohýbať iba v jednom smere. Nevyhnutnou súčasťou projektu je aj vyuţitie softvéru na simulácie možného poškodenia mechanicky namáhaných supravodivých pások pomocou metódy konečných prvkov s vyuţitím známych vlastností jednotlivých vrstiev páskového VTS kompozitu, a to konkrétne softvéru Ansys Workbench. Samotný projekt nadväzuje na aktuálne riešený projekt APVV-14-0438 v spolupráci s Elektrotechnickým ústavom SAV. Cieľom tohto projektu je financovanie návštevy prestížnej konferencie EUCAS, ktorá sa uskutoční v Ženeve 17.-21. septembra 2017 a aktívna prezentácia dosiahnutých výsledkov na konferencii.
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Institute of Materials (MTF)
Project status:Successfully completed
Project start date :22. 03. 2017
Project close date:31. 12. 2017
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:2

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Eva Cuninková, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor