19. 10. 2019  19:05 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium konceptu TORT káblov na báze vysokoteplotného supravodiča

Garant: Ing. Eva Cuninková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vysokoteplotne supravodivé (VTS) pásky sú vodiče, ktoré po ochladení pod kritickú teplotu sú schopné viesť elektrický prúd takmer bez odporu. Aj napriek tejto nesporne výnimočnej vlastnosti, transportná kapacita jednej VTS pásky so štandardnou šírkou 4 mm nepresahuje 150 A. Avšak potenciál vyuţitia VTS pások sa neustále rozširuje a je potrebné vyvinúť vodiče s kapacitou nad 1000 A. Za týmto účelom bol navrhnutý nový koncept supravodivého kábla konštruovaného zo supravodivých VTS pások navinutých na kruhovú trubku (TORT – tape on round tube), cez ktorú preteká chladiace médium – konkrétne kvapalný dusík alebo studené pary hélia – a izolovaných tepelnoizolačným materiálom na rozdiel od bežne používanej koncepcie s vyuţitím vákua. Vzhľadom na usporiadanie jednotlivých vrstiev a ich mechanické vlastnosti VTS pásku je moţné ohýbať iba v jednom smere. Nevyhnutnou súčasťou projektu je aj vyuţitie softvéru na simulácie možného poškodenia mechanicky namáhaných supravodivých pások pomocou metódy konečných prvkov s vyuţitím známych vlastností jednotlivých vrstiev páskového VTS kompozitu, a to konkrétne softvéru Ansys Workbench. Samotný projekt nadväzuje na aktuálne riešený projekt APVV-14-0438 v spolupráci s Elektrotechnickým ústavom SAV. Cieľom tohto projektu je financovanie návštevy prestížnej konferencie EUCAS, ktorá sa uskutoční v Ženeve 17.-21. septembra 2017 a aktívna prezentácia dosiahnutých výsledkov na konferencii.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:22. 03. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Eva Cuninková, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor