Oct 20, 2019   3:39 p.m. Vendelín
Academic information system

Projects


Faktory podnikovej kultúry opvlyvňujúce výkonnosť priemyselných podnikov

Supervisor: Ing. Petra Urbanovičová, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Predkladaný projekt je zameraný na identifikáciu a vymedzenie faktorov podnikovej kultúry, špecificky upriamuje svoju pozornosť na nefinančné ukazovatele výkonnosti priemyselných podnikov, ktoré môže daný podnik cielene ovplyvňovať z pohľadu zvyšovania svojej konkurencieschopnosti. Výskumný súbor bude tvorený veľkými priemyselnými podnikmi pôsobiacimi v Slovenskej republike v odvetviach automobilového, hutníckeho, odevného, potravinárskeho a strojárskeho priemyslu.
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Project status:Not approved
Project start date :22. 03. 2017
Project close date:31. 12. 2017
Number of workers in the project:3
Number of official workers in the project:3

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Petra Urbanovičová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Justína Mikulášková, PhD.spoluriešiteľ