16. 10. 2019  21:40 Vladimíra
Akademický informačný systém

Projekty


Vplyv mikroštruktúrnych parametrov na vlastnosti zliatin na báze Zn pre žiarové zinkovanie

Garant: Ing. Martin Babinec, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Navrhovaný projekt je zameraný na zvýšenie koróznej odolnosti optimalizáciou mikroštruktúrnych parametrov individuálne pre každý z vyššie uvedených zliatinových systémov. Vybrané experimentálne zliatiny budú pripravené z prvkov čistoty 4N odliatím do medenej kokily s následným chladnutím vo vode. Chemické zloženie zliatin bude overené optickou emisnou spektrometriou. Pre získanie rozdielnych mikroštruktúrnych parametrov budú následne zliatiny tepelne spracované v niekoľkých režimoch. Mikroštruktúra pripravených zliatin bude hodnotená experimentálnymi technikami svetelnej, elektrónovej mikroskopie a röntgenovou difrakciou. Korózne správanie zliatin bude hodnotené meraním elektrochemických charakteristík materiálov (potenciostatické krivky, rovnovážny potenciál). Vybrané zliatiny budú taktiež podrobené testom v soľnej hmle podľa ISO EN STN 9227 s cieľom získať komplexnejšie výsledky z pohľadu korózneho správania v závislosti od mikroštruktúrnych parametrov.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:22. 03. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Martin Babinec, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Ján Gondek, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Šumecspoluriešiteľ