14. 11. 2019  23:22 Irma
Akademický informační systém

Projekty


Spoločenské a ľudské súvislosti globalizácie

Garant: PhDr. Marta Brinzová


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Ľudská civilizácia prechádza v ostatných desaťročiach rýchle postupujúcim vývojom, ktorý prináša množstvo pozitívnych, ale i negatívnych javov. K bezprostredným negatívnym prejavom a dôsledkom patrí najmä devastácia životného prostredia, ktoré ohrozuje existenciu života na Zemi. Pod vplyvom rýchleho rozvoja ekonomiky a moderných, zvlášť informačných, technológií rýchle postupuje proces globalizácie. Nerieši existujúce ekologické, sociálne a ďalšie problémy našej technickej civilizácie, naopak, v mnoho ich vypstrruje.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Identifikace projektu:SVF_1/1299/04
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2004
Datum ukončení projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0