19. 10. 2019  14:17 Kristián
Akademický informační systém

Projekty


Spektroskopická analýza štruktúry a reaktivity radikálov a komplexov kovov v chemických, biologických a fotochemických systémoch.

Garant: prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom predkladaného projektu je výskum štruktúry a reaktivity radikálových medziproduktov a komplexov kovov v chemických, elektrochemických, fotochemických a biologických systémoch s hlavným dôrazom na aplikáciu spektroskopických metód (EPR, UV/Vis/NIR spektroskopie) a elektrochemických techník (cyklická voltametria). Výskum je zameraný hlavne na fyzikálnochemickú charakterizáciu organických materiálov so špecifickými vlastnosťami (napr. vodivé polyméry) a na skúmanie magnetických, redoxných a spektroskopických vlastností komplexov prechodných kovov. V oblasti fotochémie sa výskumy orientujú na štúdium primárnych radikálových produktov fotoexcitácie organických zlúčenín v heterogénnych (TiO2 suspenzie) i v homogénnych systémoch technikou spinových lapačov. Systematická pozornosť sa venuje taktiež metodickému rozvoju kombinovaných spektroelektrochemických a spektrofotometrických techník a analýze chýb v kvantitatívnej EPR spektroskopii.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikace projektu:1/3579/06
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0