22. 9. 2019  16:34 Móric
Akademický informačný systém

Projekty


Spektroskopická analýza štruktúry a reaktivity radikálov a komplexov kovov v chemických, biologických a fotochemických systémoch.

Garant: prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom predkladaného projektu je výskum štruktúry a reaktivity radikálových medziproduktov a komplexov kovov v chemických, elektrochemických, fotochemických a biologických systémoch s hlavným dôrazom na aplikáciu spektroskopických metód (EPR, UV/Vis/NIR spektroskopie) a elektrochemických techník (cyklická voltametria). Výskum je zameraný hlavne na fyzikálnochemickú charakterizáciu organických materiálov so špecifickými vlastnosťami (napr. vodivé polyméry) a na skúmanie magnetických, redoxných a spektroskopických vlastností komplexov prechodných kovov. V oblasti fotochémie sa výskumy orientujú na štúdium primárnych radikálových produktov fotoexcitácie organických zlúčenín v heterogénnych (TiO2 suspenzie) i v homogénnych systémoch technikou spinových lapačov. Systematická pozornosť sa venuje taktiež metodickému rozvoju kombinovaných spektroelektrochemických a spektrofotometrických techník a analýze chýb v kvantitatívnej EPR spektroskopii.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:1/3579/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0