22. 10. 2019  10:30 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Požiarne bezpečné zatepľovacie systémy na báze prírodných materiálov

Garant: doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Veľkosť požiaru v stavbe je priamo úmerná času, ktorý uplynul od jeho začiatku a od jeho podmienok na jeho rozvoj. Jednou z týchto podmienok pre rýchlejší rozvoj požiaru je aj prítomnosť materiálov, ktoré sa rýchlo zapália a šíria plameň a produkujú teplo.Zaraďujeme sem aj prírodné materiály, ktoré sa v súčasnosti vo veľkej miere používajú ako ekologické zatepľovacie hmoty-výplne u drevostavieb, ale aj stavieb na inej báze. Správanie sa týchto materiálov počas požiaru nie je presne definované nakoľko sa jedná o nové a málo používané materiály. Ďalším aspektom pri týchto materiáloch je, že sa väčšinou používajú s inými materiálmi a nie samostatne, čo ovplyvňuje celkový priebeh požiaru a neraz komplikuje situáciu zasahujúcim jednotkám. Jedným z riešení požiarnej bezpečnosti stavieb je ohodnotenie požiarnej odolnosti celých panelov ako to požadujú platné predpisy. Avšak aj pri dodržaní požiarnej odolnosti, môže dôjsť k situácii kde sa požiar dostane do konštrukcie objektu a vznieti zatepľovací materiál.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikácia projektu:1/0222/16 FŠI ŽU
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrátor
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.zodpovedný riešiteľ za MTF
prof. Ing. Karol Balog, PhD.spoluriešiteľ za MTF
Ing. Peter Rantuch, PhD.spoluriešiteľ za MTF