21. 10. 2019  2:23 Uršuľa
Akademický informační systém

Projekty


Limitné podmienky bezplameňovej a plameňovej iniciácie a propagácie procesu horenia dreva a drevného prachu

Garant: prof. Ing. Karol Balog, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Sledovanie bimodálneho procesu horenia dreva a drevného prachu v závislosti od tepelného namáhania, koncentrácia kyslíka v okolitej atmosfére, aditív a geometrického usporiadania skúšobných materiálov. Štúdium iniciácie procesu tlenia pri dlhodobom tepelnom zaťažení. Modelovanie limitných podmienok stacionárneho samoudržiavacieho plameňového a bezplameňového horenia. Korelácia požiarnotechnických charakteristík dreva a drevného prachu pri sledovaní hmotnostnej rýchlosti horenia, tvorby tepla pri tepelnej degradácii, lineárnej propagácie procesu horenia, teploty vzplanutia a vznietenia, indukčných periód vznietivosti a aktivačnej energie vznietenia s fyzikálno-chemickými vlastnosťami dreva a drevného prachu, tvorbou CO a CO2 a retardérmi horenia. Výstupom riešenia projektu bude i návrh metodiky na posudzovanie požiarneho rizika materiálov s tendenciou propagovať beuzplameňové i plameňové horenie.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra environmentálneho a bezpečnostného inžinierstva (MTF)
Identifikace projektu:1/2421/05
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Ing. Karol Balog, PhD.zodpovedný riešiteľ