16. 6. 2019  2:49 Blanka
Akademický informačný systém

Projekty


Limitné podmienky bezplameňovej a plameňovej iniciácie a propagácie procesu horenia dreva a drevného prachu

Garant: prof. Ing. Karol Balog, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Sledovanie bimodálneho procesu horenia dreva a drevného prachu v závislosti od tepelného namáhania, koncentrácia kyslíka v okolitej atmosfére, aditív a geometrického usporiadania skúšobných materiálov. Štúdium iniciácie procesu tlenia pri dlhodobom tepelnom zaťažení. Modelovanie limitných podmienok stacionárneho samoudržiavacieho plameňového a bezplameňového horenia. Korelácia požiarnotechnických charakteristík dreva a drevného prachu pri sledovaní hmotnostnej rýchlosti horenia, tvorby tepla pri tepelnej degradácii, lineárnej propagácie procesu horenia, teploty vzplanutia a vznietenia, indukčných periód vznietivosti a aktivačnej energie vznietenia s fyzikálno-chemickými vlastnosťami dreva a drevného prachu, tvorbou CO a CO2 a retardérmi horenia. Výstupom riešenia projektu bude i návrh metodiky na posudzovanie požiarneho rizika materiálov s tendenciou propagovať beuzplameňové i plameňové horenie.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra environmentálneho a bezpečnostného inžinierstva (MTF)
Identifikácia projektu:1/2421/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Karol Balog, PhD.zodpovedný riešiteľ