14. 12. 2019  3:01 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Projekty


Viachodnotové logiky v expertných systémoch.

Garant: doc. RNDr. Michal Šabo, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Viachodnotové logiky umožňujú spracovanie vágnych ľudských poznatkov vyjadrených prirodzeným jazykom v reálnych rozhodovacích procesoch. Ich súčasťou sú aj fuzzy modelované multikriteriálne rozhodovacie procesy, preferenčné modelovanie, využitie neurónových sietí, predikcie časových radov, fuzzy regresné modely. Je zrejmé, že takéto projekty narážajú na množstvo problémov, na riešenie ktorých je možné využiť poznatky z klasickej matematickej analýzy, diskrétnej matematiky, teórie grafov, teoretickej informatiky. K takýmto problémom patria problémy vhodnosti fuzzy spojok, existencie preferenčných štruktúr, dominancie operátorov, podobnosti objektov. Aplikácie výsledkov projektu je možné očakávať v oblasti modelovania inferenčných procesov, fuzzy analýzy a topológie, chemických technológií, informatiky, energetike, finančníctve a ďalších oblastiach. Niektoré teoretické výsledky môžu obohatiť klasickú teóriu množín a matematickú analýzu.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Oddelenie matematiky (ÚIAM FCHPT)
Identifikace projektu:1/2005/05
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0