17. 11. 2019  19:11 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Projekty


Viachodnotové logiky v expertných systémoch.

Garant: doc. RNDr. Michal Šabo, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Viachodnotové logiky umožňujú spracovanie vágnych ľudských poznatkov vyjadrených prirodzeným jazykom v reálnych rozhodovacích procesoch. Ich súčasťou sú aj fuzzy modelované multikriteriálne rozhodovacie procesy, preferenčné modelovanie, využitie neurónových sietí, predikcie časových radov, fuzzy regresné modely. Je zrejmé, že takéto projekty narážajú na množstvo problémov, na riešenie ktorých je možné využiť poznatky z klasickej matematickej analýzy, diskrétnej matematiky, teórie grafov, teoretickej informatiky. K takýmto problémom patria problémy vhodnosti fuzzy spojok, existencie preferenčných štruktúr, dominancie operátorov, podobnosti objektov. Aplikácie výsledkov projektu je možné očakávať v oblasti modelovania inferenčných procesov, fuzzy analýzy a topológie, chemických technológií, informatiky, energetike, finančníctve a ďalších oblastiach. Niektoré teoretické výsledky môžu obohatiť klasickú teóriu množín a matematickú analýzu.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie matematiky (ÚIAM FCHPT)
Identifikácia projektu:1/2005/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0