Oct 22, 2019   6:46 p.m. Sergej
Academic information system

Projects


Many Valued Logics in Expert Systems.

Supervisor: doc. RNDr. Michal Šabo, CSc.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Viachodnotové logiky umožňujú spracovanie vágnych ľudských poznatkov vyjadrených prirodzeným jazykom v reálnych rozhodovacích procesoch. Ich súčasťou sú aj fuzzy modelované multikriteriálne rozhodovacie procesy, preferenčné modelovanie, využitie neurónových sietí, predikcie časových radov, fuzzy regresné modely. Je zrejmé, že takéto projekty narážajú na množstvo problémov, na riešenie ktorých je možné využiť poznatky z klasickej matematickej analýzy, diskrétnej matematiky, teórie grafov, teoretickej informatiky. K takýmto problémom patria problémy vhodnosti fuzzy spojok, existencie preferenčných štruktúr, dominancie operátorov, podobnosti objektov. Aplikácie výsledkov projektu je možné očakávať v oblasti modelovania inferenčných procesov, fuzzy analýzy a topológie, chemických technológií, informatiky, energetike, finančníctve a ďalších oblastiach. Niektoré teoretické výsledky môžu obohatiť klasickú teóriu množín a matematickú analýzu.
Kind of project:VEGA ()
Department:Department of Mathematics (IIEAM FCFT)
Project identification:1/2005/05
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2005
Project close date:31. 12. 2007
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0