18. 10. 2019  16:40 Lukáš
Akademický informačný systém

Projekty


Úloha protónmotívnej sily v homeostáze Ca2+ iónov vo vláknitých hubách.

Garant: doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Homeostáza Ca2+ predstavuje integrujúci systém každej živej bunky a zohráva kľúčovú úlohu pri regulácii mnohých fyziologických funkcií na úrovni buniek i organizmu. V prípade vláknitých húb sú znalosti o homeostáze Ca2+ len rudimentárne a rozptýlené medzi viaceré huby. V našom laboratóriu boli popísané vlastnosti čiastkových reakcií homeostázy Ca2+ v deuteromycete Trichoderma viride a ich vývojové zmeny. Jednou zo zaujímavých vlastností, ktoré boli pozorované, bola stimulácia vtoku aj výtoku Ca2+ cez cytoplazmovú membránu odpojovačmi, čo ukazuje, že elektrochemický gradient H+ zohráva úlohu v spriahnutí prenosu Ca2+ iónov cez cytoplazmatickú membránu. Vzhľadom na závažnosť tohto pozorovania pochopenie homeostázy Ca2+ a ich mechanizmov a možnosti, ktoré toto pozorovanie predstavuje pre fyziológiu húb a možnosti jej ovplyvňovania, je analýze tohto javu venovaný predložený projekt. V jeho rámci bude zistená aj univerzálnosť, či špecifickosť tohto javu. Súčasťou tohto projektu budú aj experimenty venované úlohe Ca2+ v signálnej dráhe fotoindukovanej konidiácie T.viride.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie biochémie a mikrobiológie (ÚBM FCHPT)
Identifikácia projektu:1/2335/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:12. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0