20. 10. 2019  5:27 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Implementácia merania elektrických veličín do procesu kontroly kvality úžitkových vlastností a technológie vybraných nekovových materiálov

Garant: doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt vychádza z teoretických i praktických skúseností žiadateľa s využitím meraní elektrických a dielektrických vlastností nekovových materiálov. Projekt je zameraný na implementáciu týchto meraní do procesu technológie a kontroly kvality úžitkových vlastností v podniku Plastika a.s. Nitra. Výsledkom projektu bude tiež návrh pre optimalizáciu zloženia materiálov, ktoré špecifikuje spolupracujúce pracovisko Plastika a.s., čo prispeje k zvýšeniu trhovej konkurencie schopnosti a efektívnosti výroby.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:APVT-20-011304
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva