17. 10. 2019  18:10 Hedviga
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium šírenia plameňa v Hartmannovej trubici

Garant: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný projekt je čiastkovým výstupom podaného projektu VEGA 1/0306/17 a rieši problematiku výskumu požiarnotechnických charakteristík zvírených prachov. Výskum v danej oblasti prebieha na Ústave bezpečnostného inžinierstva úspešne už dve desaťročia a výsledkom je viacero úspešne riešených projektov VEGA a APVV, patentových prihlášok ale i publikácií v renomovaných časopisoch. Projekt bude primárne zameraný na štúdium šírenia plameňa zvírených prachov, pričom výsledky výskumu bude ďalej možné využiť nielen v publikačných výstupoch riešiteľov, ale taktiež pri realizácii podnikateľskej činnosti ako reakcia na dopyt podnikateľských subjektov a priemyselných podnikov. Jedným z významných výsledkov projektu bude i skonštruovanie unikátneho zariadenia v zmysle požiadaviek normy STN EN 13 821, ktoré bude využiteľné nielen na výskumné účely, ale i pre posúdenie a zatriedenie výbušného prostredia, ktoré majú priemyselné podniky podľa legislatívnych predpisov povinnosť realizovať.
Druh projektu:inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 06. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:7

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Beáta Vrbovskáadministratíva
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.zodpovedný riešiteľ
Ing. Matej Menčík, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ivan Hrušovský, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Denisa Pangrácováspoluriešiteľ
Ing. Zuzana Szabová, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Karol Balog, PhD.spoluriešiteľ