Oct 20, 2019   11:06 a.m. Vendelín
Academic information system

Projects


Numerické simulácie špecifických technologických procesov

Supervisor: doc. Ing. Milan Naď, CSc.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:V súčasnosti sa vo výrobných procesoch čoraz viac presadzujú inovatívne prístupy, ktoré využívajú nekonvenčné fyzikálne javy pri zvyšovaní efektivity výrobno-technologických procesov. Cieľom projektu je výskum technologických procesov založených na nových fyzikálnych princípoch pre dosiahnutie vyššej efektivity konvenčných technologických procesov. Projekt je zameraný najmä na aplikáciu účinkov ultrazvuku v konvenčných technologických procesoch. Tieto postupy prinášajú napr. v procesoch obrábania, významné progresívne zmeny v oblasti obrábania ťažkoobrobiteľných materiálov. Realizácia a efektivita ultrazvukom podporovaných konvenčných technologických procesov je podmienená znalosťou aktuálneho stavu prebiehajúceho technologického procesu. Pomocou numerických simulácií budú realizované napäťovo-deformačné analýzy špecifických technologických procesov a získané výsledky budú použité pre stanovenie optimálnych parametrov týchto procesov.
Kind of project:inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Department:Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 06. 2017
Project close date:31. 12. 2017
Number of workers in the project:12
Number of official workers in the project:10

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Helena Kraváriková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eva Labašová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Tibor Nánási, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Jarmila Oravcová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eva Riečičiarová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Milan Naď, CSc.zodpovený riešiteľ
Bc. Beáta Vrbovskáadministratíva
Ing. Eva Babalová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lenka Kolíková, PhD.spoluriešiteľ