23. 10. 2019  5:23 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Numerické simulácie špecifických technologických procesov

Garant: doc. Ing. Milan Naď, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V súčasnosti sa vo výrobných procesoch čoraz viac presadzujú inovatívne prístupy, ktoré využívajú nekonvenčné fyzikálne javy pri zvyšovaní efektivity výrobno-technologických procesov. Cieľom projektu je výskum technologických procesov založených na nových fyzikálnych princípoch pre dosiahnutie vyššej efektivity konvenčných technologických procesov. Projekt je zameraný najmä na aplikáciu účinkov ultrazvuku v konvenčných technologických procesoch. Tieto postupy prinášajú napr. v procesoch obrábania, významné progresívne zmeny v oblasti obrábania ťažkoobrobiteľných materiálov. Realizácia a efektivita ultrazvukom podporovaných konvenčných technologických procesov je podmienená znalosťou aktuálneho stavu prebiehajúceho technologického procesu. Pomocou numerických simulácií budú realizované napäťovo-deformačné analýzy špecifických technologických procesov a získané výsledky budú použité pre stanovenie optimálnych parametrov týchto procesov.
Druh projektu:inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 06. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:10

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Helena Kraváriková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eva Labašová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Tibor Nánási, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Jarmila Oravcová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eva Riečičiarová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Milan Naď, CSc.zodpovený riešiteľ
Bc. Beáta Vrbovskáadministratíva
Ing. Eva Babalová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lenka Kolíková, PhD.spoluriešiteľ