Oct 20, 2019   1:32 p.m. Vendelín
Academic information system

Projects


The usage of data mining methods in decision support process for determining the appropriate therapy for patients with ischemic heart disease

Supervisor: Ing. Andrea Némethová, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Metódy dolovania dát predstavujú v súčasnosti rozvíjajúci sa trend v oblasti analýzy dát.Cieľom tejto analýzy je lepšie pochopenie a získanie nových znalostí o skúmaných procesoch. Typickými oblasťami nasadenia metód dolovania dát sú priemyselná výroba, bankovníctvo alebo marketing. Veľký potenciál získania znalostí však ponúka aj oblasť medicíny. Predkladaný projekt sa zaoberá využitím metód dolovania dát v medicínskej oblasti, konkrétne v oblasti kardiológie. Projekt je zameraný na získavanie znalostí z dát z oblasti medicíny, ktoré budú využiteľné pri procese podpory rozhodovania v určovaní vhodnej terapie pacientom s diagnostikovanou ischemickou chorobou srdca. Ischemická choroba patrí medzi srdcovo-cievne ochorenia, ktoré majú za následok najčastejšiu úmrtnosť obyvateľtva v krajinách Európskej Únie. V medicíne sa v súčasnosti uchováva veľké množstvo údajov, ktorých znalostný potenciál nie je plne využitý. Práve preto nasadením metód dolovania dát môžeme v tejto oblasti predpokladať výsledky prinášajúce nové znalosti využiteľné pre zefektívnenie procesu rozhodovania. Analýza medicínskych dát prostredníctvom metód dolovania dát môže dopomôcť k odhaleniu vzťahov medzi parametrami, ktoré vplývajú na vývoj diagnózy pacienta, čím sa zabezpečí inovatívny prístup k určovaniu vhodnej terapie. V praxi sú všetky vzťahy medzi medicínskymi parametrami pre lekára len ťažko obsiahnuteľné. Predkladaný projekt si kladie za cieľ tieto vzťahy odhaliť a navrhnúť model dolovania dát aplikovateľný do medicínskej praxe v danej oblasti riešenia
Kind of project:Excelentné tímy mladých výskumníkov ()
Department:Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Project status:Not approved
Project start date :01. 07. 2017
Project close date:30. 06. 2019
Number of workers in the project:6
Number of official workers in the project:0