16. 10. 2019  19:48 Vladimíra
Akademický informačný systém

Projekty


Využitie metód dolovania dát pri podpore rozhodovania v určovaní vhodnej terapie pri pacientoch s ischemickou chorobou srdca

Garant: Ing. Andrea Némethová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Metódy dolovania dát predstavujú v súčasnosti rozvíjajúci sa trend v oblasti analýzy dát.Cieľom tejto analýzy je lepšie pochopenie a získanie nových znalostí o skúmaných procesoch. Typickými oblasťami nasadenia metód dolovania dát sú priemyselná výroba, bankovníctvo alebo marketing. Veľký potenciál získania znalostí však ponúka aj oblasť medicíny. Predkladaný projekt sa zaoberá využitím metód dolovania dát v medicínskej oblasti, konkrétne v oblasti kardiológie. Projekt je zameraný na získavanie znalostí z dát z oblasti medicíny, ktoré budú využiteľné pri procese podpory rozhodovania v určovaní vhodnej terapie pacientom s diagnostikovanou ischemickou chorobou srdca. Ischemická choroba patrí medzi srdcovo-cievne ochorenia, ktoré majú za následok najčastejšiu úmrtnosť obyvateľtva v krajinách Európskej Únie. V medicíne sa v súčasnosti uchováva veľké množstvo údajov, ktorých znalostný potenciál nie je plne využitý. Práve preto nasadením metód dolovania dát môžeme v tejto oblasti predpokladať výsledky prinášajúce nové znalosti využiteľné pre zefektívnenie procesu rozhodovania. Analýza medicínskych dát prostredníctvom metód dolovania dát môže dopomôcť k odhaleniu vzťahov medzi parametrami, ktoré vplývajú na vývoj diagnózy pacienta, čím sa zabezpečí inovatívny prístup k určovaniu vhodnej terapie. V praxi sú všetky vzťahy medzi medicínskymi parametrami pre lekára len ťažko obsiahnuteľné. Predkladaný projekt si kladie za cieľ tieto vzťahy odhaliť a navrhnúť model dolovania dát aplikovateľný do medicínskej praxe v danej oblasti riešenia
Druh projektu:Excelentné tímy mladých výskumníkov ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2017
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2019
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0