14. 11. 2019  7:04 Irma
Akademický informačný systém

Projekty


Inteligentný systém prediktívnej údržby v súlade s konceptom Industry 4.0

Garant: doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Úlohou projektu je návrh inteligentného systému schopného realizovať prediktívnu údržbu v súlade so štandardmi Industry 4.0, s možnosťou univerzálnej aplikácie aj na existujúcich, analógových, zariadeniach. Cieľom je vytvoriť univerzálny systém, ktorý je schopný na základe získaných parametrov reálnych výrobných zariadení s využitím neurónových sietí a expertných systémov, rozpoznávať stav predchádzajúci poruchovej udalosti a prediktívne generovať plán činností údržby. Riešenie pozostáva z metodického návrh celého systému, ktorý bude následne realizovaný ako z hardvérovej , tak aj softvérovej stránky a výsledná implementácia sa overí v reálnych podmienkach na konkrétnom zariadení. Výstupom celého riešenia bude unikátne a univerzálne použiteľné riešenie na predikovanie porúch a tým aj na predchádzanie haváriám výrobných zariadení vo výrobnom procese.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:1/0094/18
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:10

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marcel Nikmonspoluriešiteľ
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Igor Halenár, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Dušan Horváth, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Juhás, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Ondrej Tadanaispoluriešiteľ
Ing. Andrea Václavováspoluriešiteľ