18. 11. 2019  22:01 Eugen
Akademický informační systém

Projekty


Fyzikálne vlastnosti neusporiadaných štruktúr ovplyvnených pôsobením urýchlených iónov

Garant: prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na štúdium ovplyvnenia štruktúry a fyzikálnych vlastností špeciálnych skiel a kaučukových zmesí pôsobením urýchlených iónov. V oblasti skiel na báze chalkogenidov a oxidov ťažkých kovov je cieľom pripraviť materiály s lokálne zvýšenou dotáciou prímesí, ktorú je problematické dosiahnuť prípravou dotovaných skiel ochladzovaním z taveniny. Z hľadiska odborného je predmetom najmä charakterizácia aplikačne zaujímavých optických, luminiscenčných a elektrických vlastností. V oblasti kaučukových zmesí je cieľom charakterizácia nevratných zmien uskutočnených v štruktúre (sieťovanie, degradácia) vyvolaných pôsobením urýchlených iónov. Z hľadiska odborného je to najmä kvalitatívna a kvantitatívna charakterizácia zmien v štruktúre a vlastností vyvolaných priebehom nevratných chemických reakcií.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav materiálov (MTF)
Identifikace projektu:1/0235/18
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2018
Datum ukončení projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníků projektu:8
Počet oficiálních pracovníků projektu:8

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Alica Pastierová, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.spoluriešiteľ
doc. PaedDr. Žaneta Gerhátová, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Šumecspoluriešiteľ
Ing. Pavol Bezák, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.spoluriešiteľ