17. 11. 2019  15:26 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Projekty


Fyzikálne vlastnosti neusporiadaných štruktúr ovplyvnených pôsobením urýchlených iónov

Garant: prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na štúdium ovplyvnenia štruktúry a fyzikálnych vlastností špeciálnych skiel a kaučukových zmesí pôsobením urýchlených iónov. V oblasti skiel na báze chalkogenidov a oxidov ťažkých kovov je cieľom pripraviť materiály s lokálne zvýšenou dotáciou prímesí, ktorú je problematické dosiahnuť prípravou dotovaných skiel ochladzovaním z taveniny. Z hľadiska odborného je predmetom najmä charakterizácia aplikačne zaujímavých optických, luminiscenčných a elektrických vlastností. V oblasti kaučukových zmesí je cieľom charakterizácia nevratných zmien uskutočnených v štruktúre (sieťovanie, degradácia) vyvolaných pôsobením urýchlených iónov. Z hľadiska odborného je to najmä kvalitatívna a kvantitatívna charakterizácia zmien v štruktúre a vlastností vyvolaných priebehom nevratných chemických reakcií.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:1/0235/18
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:8

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Alica Pastierová, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.spoluriešiteľ
doc. PaedDr. Žaneta Gerhátová, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Šumecspoluriešiteľ
Ing. Pavol Bezák, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.spoluriešiteľ