14. 10. 2019  1:26 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Progresívne metódy zisťovania požiarnotechnických charakteristík horľavých poľnohospodárskych a potravinárskych produktov

Garant: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Spracovanie, skladovanie a výroba poľnohospodárskych a potravinárskych produktov je úzko spojená s nebezpečenstvom vzniku požiarov a výbuchov. Problematika je vysoko aktuálna, nakoľko vo svete bolo zaznamenaných mnoho udalostí, ktoré spôsobili obrovské škody nielen na majetku aj na ľudských životoch. Nebezpečenstvo vzniku požiarov a výbuchov je možné hodnotiť na základe požiarnych charakteristík (medze výbušnosti, iniciačné energie, charakteristiky horľavosti). Stanovenie uvedených charakteristík výpočtom zatiaľ nie je možné a preto najspoľahlivejšie výsledky sa dosahujú experimentálne. Projekt bude preto zameraný na zisťovanie požiarnych charakteristík horľavých poľnohospodárskych a potravinárskych produktov, pričom výsledky skúšok bude možné využiť v praxi na zabezpečenie účinnej protivýbuchovej prevencie. Výskum bude prebiehať tak na unikátnych stávajúcich zariadeniach ako i na zariadeniach navrhnutých a skonštruovaných v rámci predkladaného projektu riešiteľským kolektívom.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikácia projektu:1/0184/18
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:19
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:19

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Alica Pastierová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Pavol Čekan, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ivan Koblen, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Matej Menčík, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Anna Michalíková, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Denisa Pangrácováspoluriešiteľ
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Denis Benkospoluriešiteľ
Ing. Lenka Blinová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ivan Hrušovský, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Hana Kobetičová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jana Martinkovičováspoluriešiteľ
doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Zuzana Szabová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Igor Wachter, PhD.spoluriešiteľ