16. 10. 2019  23:19 Vladimíra
Akademický informačný systém

Projekty


Vplyv mikroštruktúry a fázového zloženia na koróznu odolnosť zliatin pre žiarové pokovovanie

Garant: doc. Ing. Martin Kusý, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný projekt sa zameriava na detailné štúdium mikroštruktúry a fázového zloženia zliatin na báze Zn a Al pre žiarové pokovovanie. Mikroštruktúrne charakteristiky, zmeny fázového zloženia, stupeň presýtenia tuhých roztokov a textúra budú analyzované vo vzťahu k odolnosti analyzovaných zliatin proti korózii. Zliatiny budú pripravené procesmi rýchleho tuhnutia a to vo forme objemovej, vhodnej pre komplexnejšie mikroštruktúrne analýzy, ale tiež aj vo forme tenkých povlakov pripravených ponorením v roztavených zliatinách. Rýchle tuhnutie ako proces prípravy zliatin bol zvolený z dôvodu podobnosti s procesmi žiarového pokovovania na kontinuálnych linkách. Podrobne preštudujeme jednoduchý systém na báze reaktívnej difúznej dvojice Fe-Zn, ktorý popíšeme v stave rovnovážneho aj nerovnovážneho tuhnutia formou vhodných termodynamických modelov s využitím metódy Calphad. Tieto budú následne využité pri modelovaní mikroštruktúry metódou fázových polí implementovanej v programe Micress
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:1/0490/18
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:14
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:14

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Martin Babinec, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Čička, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Gogola, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ján Gondek, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.spoluriešiteľ
doc. Mgr. Marián Palcut, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Rantuch, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Martin Šulka, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Šumecspoluriešiteľ
doc. PaedDr. Žaneta Gerhátová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jarmila Turčíková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Zuzana Gabalcová, PhD.spoluriešiteľ