22. 10. 2019  3:00 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum a implementácia mechatronických princípov v technologických zariadeniach a procesoch

Garant: doc. Ing. Milan Naď, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Zvyšovanie výkonnosti technologických zariadení a kvalita vykonávaných technologických procesov vyžadujú nielen zmenu v koncepciách konštrukcie technologických zariadení,ale aj v realizácii technologických procesov.Hlavným cieľom projektu je výskum, vývoj a implementácia nových prístupov využívajúcich špecifické fyzikálne javy (vibrácie, ultrazvuk) vo vybraných technologických zariadeniach a technologických procesoch.Cieľom aplikácie týchto javov pri realizácii vybraných technologických procesov je dosiahnutie ich vyššej efektivity a kvality.Technologické zariadenia a technologické procesy založené na týchto nových koncepciách vyžadujú znalosť aktuálneho stavu prebiehajúceho technologického procesu.Táto požiadavka vedie k permanentnému sledovaniu procesných parametrov a ich následnej zmene pre dosiahnutie optimálneho priebehu technologického procesu.Zabezpečenie požadovaných prevádzkových podmienok je podmienené interakciou subsystémov technologického zariadenia a ich integráciou s technologickým procesom
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:1/0238/18
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:15
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:15

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Eva Riečičiarová, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
doc. Ing. Milan Naď, CSc.zodpovedný riešiteľ
Ing. Eva Babalová, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Lenka Kolíková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Štefan Hajdu, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Helena Kraváriková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eva Labašová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Máté Nagyspoluriešiteľ
Ing. Tibor Nánási, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Jarmila Oravcová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ladislav Rolník, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Štefan Vrtielspoluriešiteľ