14. 10. 2019  15:05 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Materiálový dizajn vysokoentropických zliatin a ich charakterizácia

Garant: RNDr. Pavol Priputen, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je navrhnúť a pripraviť série vysokoentropických zliatin v objemovej forme aj vo forme tenkých vrstiev a urobiť základnú charakterizáciu ich štruktúry, fázového zloženia a vlastností. Zliatiny v objemovej forme budú pripravované oblúkovým a indukčným tavením, zatiaľ čo zliatiny vo forme tenkých vrstiev budú pripravené pomocou magnetrónového naprašovania a iónovej implantácie. Na analýzu štruktúry a fázového zloženia bude použitá rtg. difrakcia, elektrónová difrakcia, elektrónová mikroskopia a energiovo-disperzná spektroskopia. Pri skúmaní vlastností pripravených zliatin sa pozornosť bude sústreďovať najmä na mechanické vlastnosti (tvrdosť, húževnatosť a pevnosť), chemické vlastnosti (odolnosť proti korózii), a fyzikálne vlastnosti (termodynamická stabilita). Projekt má charakter základného výskumu so zreteľom na praktickú aplikovateľnosť dosiahnutých výsledkov. Poznatky získané v projekte budú publikované v karentovaných časopisoch a prezentované na medzinárodných vedeckých konferenciách.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:1/0330/18
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:9

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
RNDr. Pavol Priputen, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Marián Drienovský, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Pavol Noga, PhD.spoluriešiteľ
Dr.-Ing. Marcela Pekarčíkováspoluriešiteľ
RNDr. Peter Perichta, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Anna Závacká, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Muškaspoluriešiteľ
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.spoluriešiteľ
Ing. Veronika Malovcováspoluriešiteľ