14. 11. 2019  4:12 Irma
Akademický informační systém

Projekty


Návrh inteligentnej výrobnej prevádzky v podmienkach strojárskeho priemyslu

Garant: doc. Ing. Štefan Václav, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Inteligentnú výrobu je možné chápať ako progresívne budovanie integrovaného riadenia výroby, ktoré prepojuje všetky technologické aspekty s pridaním inteligencie prostredníctvom modelovania a pokročilého riadenia vrátane kognitívnych automatizačných konceptov a diagnostických nástrojov.Prínosom projektu bude návrh výrobnej prevádzky v strojárskom priemysle, ktorá bude mať charakter inteligentného subjektu, pracujúceho na princípoch systémovosti, hospodárnosti i časovej efektívnosti. Budú vypracované varianty optimalizácie návrhu konceptu inteligentnej výrobnej prevádzky z pohľadu efektívnosti procesu, výkonnosti, produktivity, spoľahlivosti a ergonómie. Ďalším prínosom projektu bude vypracovanie pôvodnej metodiky projektovania optimálnych montážnych systémov, ktoré sa vyznačujú vysokou úrovňou mechanizácie, automatizácie, humanizácie a aktívnej účasti na kvalite. Na tvorbu a hodnotenie variantov optimalizačných návrhov inteligentnej výrobnej prevádzky bude využívaný simulačný softvér Tecnomatix.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikace projektu:1/0297/18
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2018
Datum ukončení projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníků projektu:19
Počet oficiálních pracovníků projektu:19

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. Ing. Štefan Václav, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.spoluriešiteľ
Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Radovan Holubek, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Košťál, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marcel Kuruc, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Šimon Leckýspoluriešiteľ
Ing. Ivan Molnárspoluriešiteľ
Ing. Jana Samáková, PhD.spoluriešiteľ
prof. Dr. Ing. Jozef Peterkaspoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Ružarovský, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Vladimír Šimna, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Daynier Rolando Delgado Sobrino, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Necpal, PhD.spoluriešiteľ