Dec 10, 2019   4:57 p.m. Radúz
Academic information system

Projects


Nanomodifikácia štruktúr komplexných kovových povrchov iónovým zväzkom

Supervisor: Ing. Anna Závacká, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Pri vhodných podmienkach a dávkach ožarovania povrchov polovodičov iónovým zväzkom sa na povrchu tvoria samo-organizované nanoštruktúry vo forme vĺn, výstupkov či jamiek. Podobné štruktúry možno po ožiarení pozorovať aj na povrchu kryštalických kovových substrátov, kde je však mechanizmus tvorby výslednej štruktúry odlišný. Táto štruktúra tiež závisí od iných parametrov procesu ožarovania, resp. podmienok experimentu. Poznatky o odprašovaní kovových povrchov, tvorených komplexnými kovovými zliatinami, ich kvázikryštalickými fázami alebo kvázikryštalickými aproximantmi iónovým zväzkom, sú na druhej strane málo preskúmané a experimentálne dáta sú zriedkavé. Predkladaný projekt sa zameriava na výskum tvorby nanoštruktúr na povrchoch komplexných kovových zliatin pomocou odprašovania iónovým zväzkom, sústredí sa predovšetkým na ich kvázikryštalické fázy. Pri experimentoch bude použité magnetrónové naprašovanie, iónová implantácia s použitím iónového urýchľovača, ako aj plazmou podporovaná iónová implantácia (Plasma Immersion Ion Implantation – PIII), elektrónová mikroskopia SEM, mikroskopia atómových síl (Atomic Force Microscopy - AFM), EDS (Energy-dispersive X-ray spectrometry), a rtg. difrakcia. Možné oblasti praktického použitia očakávaných výsledkov sú povrchové inžinierstvo a elektronika.
Kind of project:inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Department:Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 06. 2017
Project close date:31. 05. 2018
Number of workers in the project:10
Number of official workers in the project:9

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Anna Závacká, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Ľubomír Gabrišspoluriešiteľ
Mgr. Juraj Halandaspoluriešiteľ
Ing. Radoslav Halgaš, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Muškaspoluriešiteľ
Ing. Pavol Noga, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Pavol Priputen, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.spoluriešiteľ