17. 10. 2019  5:16 Hedviga
Akademický informačný systém

Projekty


Nanomodifikácia štruktúr komplexných kovových povrchov iónovým zväzkom

Garant: Ing. Anna Závacká, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Pri vhodných podmienkach a dávkach ožarovania povrchov polovodičov iónovým zväzkom sa na povrchu tvoria samo-organizované nanoštruktúry vo forme vĺn, výstupkov či jamiek. Podobné štruktúry možno po ožiarení pozorovať aj na povrchu kryštalických kovových substrátov, kde je však mechanizmus tvorby výslednej štruktúry odlišný. Táto štruktúra tiež závisí od iných parametrov procesu ožarovania, resp. podmienok experimentu. Poznatky o odprašovaní kovových povrchov, tvorených komplexnými kovovými zliatinami, ich kvázikryštalickými fázami alebo kvázikryštalickými aproximantmi iónovým zväzkom, sú na druhej strane málo preskúmané a experimentálne dáta sú zriedkavé. Predkladaný projekt sa zameriava na výskum tvorby nanoštruktúr na povrchoch komplexných kovových zliatin pomocou odprašovania iónovým zväzkom, sústredí sa predovšetkým na ich kvázikryštalické fázy. Pri experimentoch bude použité magnetrónové naprašovanie, iónová implantácia s použitím iónového urýchľovača, ako aj plazmou podporovaná iónová implantácia (Plasma Immersion Ion Implantation – PIII), elektrónová mikroskopia SEM, mikroskopia atómových síl (Atomic Force Microscopy - AFM), EDS (Energy-dispersive X-ray spectrometry), a rtg. difrakcia. Možné oblasti praktického použitia očakávaných výsledkov sú povrchové inžinierstvo a elektronika.
Druh projektu:inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 06. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 05. 2018
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:9

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Anna Závacká, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Ľubomír Gabrišspoluriešiteľ
Mgr. Juraj Halandaspoluriešiteľ
Ing. Radoslav Halgaš, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Muškaspoluriešiteľ
Ing. Pavol Noga, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Pavol Priputen, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.spoluriešiteľ