14. 10. 2019  14:49 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Návrh meracieho systému pre komplexné posúdenie procesov horenia zvírených a usadených priemyselných prachov

Garant: Ing. Peter Rantuch, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný projekt rieši problematiku výskumu požiarnotechnických charakteristík zvírených a usadených priemyselných prachov. Pracovníci UIBE sa problematike venujú úspešne už dve desaťročia a výsledkom je viacero úspešne riešených projektov VEGA a APVV, patentových prihlášok, priemyselných vzorov ale i publikácií v impaktovaných časopisoch. Projekt bude zameraný na návrh a vytvorenie systému na meranie teplotných a tlakových parametrov pri horení a výbuchoch zvírených a usadených priemyselných prachov. Tieto parametre sú dôležité tak pre posúdenie týchto procesov ako aj pre optimalizáciu zariadení z hľadiska nastavenia parametrov skúšok. Jedným z významných výsledkov projektu bude návrh, zostrojenie a verifikácia funkčnosti meracieho systému, pričom v budúcnosti sa počíta i s podaním patentovej prihlášky.
Druh projektu:inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 06. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 05. 2018
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:6

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mária Rešetková, MBAadministratíva
prof. Ing. Karol Balog, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Rantuch, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Zuzana Szabová, PhD.spoluriešiteľ