19. 10. 2019  12:03 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Meranie stopových množstiev prímesných prvkov na UVPT metódami PIXE a NRA

Garant: Ing. Matúš Beňo, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný projekt je zameraný na meranie stopových prímesných prvkov na UVPT metódami PIXE (Proton/Particle Induced X-ray Emission – protónmy/časticami vybudené charakteristické röntgenové žiarenie) a NRA (Nuclear Reaction Analysis – analýza pomocou jadrových reakcií). Pri metóde PIXE bude riešená kvantifikácia prvkovej analýzy a pre NRA analýzu bude zostavená experimentálna meracia aparatúra a budú realizované overovacie merania. Aplikáciou obidvoch analytických metód, ktoré sú navzájom komplementárne, bude pokrytý celý rozsah analyzovaných prvkov (vodík až bizmut).
Druh projektu:inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 06. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 05. 2018
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Matúš Beňo, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Jozef Dobrovodský, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Dušan Vaňa, PhD.zodpovedný riešiteľ