18. 10. 2019  1:49 Lukáš
Akademický informačný systém

Projekty


Tvorba a diagnostika textúry materiálov pomocou fyzikálnych metód

Garant: prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na podporu technického vzdelávania v univerzitnom prostredí. V prvej časti je orientovaný na technickú podporu prípravy, realizácie a implementácie špeciálneho doplnkového zariadenia umožňujúceho riadenie pohybu kryštalizačného rozhrania pri tuhnutí zliatin kovov. Koncepcia riešenia zodpovedá využitiu najmä pri riešení záverečných prác II. s III. stupňa vysokoškolského štúdia. Ďalšia časť projektu je venovaná diagnostike technologickej textúry materiálov pomocou merania a analýzy elektrického poľa materiálov v 2D. V rámci riešenia projektu vznikne plne automatizované diagnostické zariadenie umožňujúce snímať elektrickú odozvu skúmaného materiálu v 2D, podporené softvérovou analýzou zozbieraných dát. Je predpoklad aplikácie výsledkov tejto časti projektu tak vo vysokoškolskom vzdelávaní pri cielenej príprave materiálov a tiež v oblasti štúdia výskytu a diagnostiky textúr. Tretia časť projektu je orientovaná na rozšírenie technickej podpory v oblasti praktického vysokoškolského vzdelávania v oblasti diagnostiky materiálov pomocou moderných metód založených na meraní extrémne malých depolarizačných prúdov.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:003STU-4/2018
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:13
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:13

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.zodpovedný riešiteľ
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ján Gondek, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Babinec, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.spoluriešiteľ
doc. PaedDr. Žaneta Gerhátová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Karol Kvetan, CSc.spoluriešiteľ