21. 10. 2019  6:43 Uršuľa
Akademický informačný systém

Projekty


Informačná infraštruktúra pre spracovanie znalostí roztrúsených v distribuovanom prostredí

Garant: prof. Ing. Vladimír Vojtek, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je koncepčný návrh metód a prostriedkov pre modelovanie a simuláciu informačnej infraštruktúry určenej na získavanie, archiváciu, spracovanie a prezentáciu znalostí, ktoré sú roztrúsené v distribuovanom prostredí internetu a rôznych druhov informačných, mobilných a satelitných sietí. Ďalej je cieľom implementácia častí prostredia, v ktorom bude možné na báze metód dolovania dát organizovať znalosti do štruktúr pre spracovanie, archiváciu, prezentáciu a vizualizáciu na báze systémov zmiešanej reality a multimédií tak, aby boli zrozumiteľné ľuďom a počítačom. Pilotná aplikácia bude zameraná na elektronické vzdelávanie (e-learning) a inteligentné infraštruktúry. Tieto ciele sú v súlade so strategickými témami výskumu Siedmeho rámcového projektu EÚ.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Identifikácia projektu:1/3103/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:18
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0