17. 6. 2019  20:56 Adolf
Akademický informační systém

Projekty


Automatizácia procesov konštruovania pomocou makier VBA v CAD/CAE

Garant: Ing. Štefan Hajdu, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na inovovanie vybavenia laboratórií o nové typy strojných súčiastok 3D tlačou, ktoré zlepšia technickú predstavivosť a zručnosti študentov v oblasti konštruovania a tvorby technickej dokumentácie. Projekt bude zároveň obsahovať vytvorenie webového rozhrania,kde si študenti budú môcť prezerať interaktívnym spôsobom modely 3D súčiastok vytvorených v CAD/CAM/CAE systéme CATIA V5. Pripravené parametrické modely budú následne vytlačené na 3D tlačiarni a poslúžia na cvičeniach ako študijne pomôcky, ktoré významnou mierou pomôžu študentom porozumieť princípu ortografického premietania súčiastok. Pomocou reálne vyhotovených funkčných modeloch kinematických sústav študenti intuitívne pochopia funkcionalitu mechanizmov používaných v praxi. Analyzovať súčiastky pomocou metódy konečných prvkov z hľadiska tepelného a mechanického zaťaženia v systémoch CATIA V5 a ANSYS. Cieľom projektu je zvýšiť atraktivitu technických smerov inovatívnym prístupom k výučbe predmetov spojených s konštruovaním strojných zariadení. V prostredí VBA budú naprogramované makrá na podporu automatizovaného procesu konštruovania strojných súčiastok v programe CATIA V5.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikace projektu:050STU-4/2018
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2018
Datum ukončení projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníků projektu:12
Počet oficiálních pracovníků projektu:12

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Štefan Hajdu, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Eva Babalová, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Lenka Kolíková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Helena Kraváriková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Milan Naď, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Máté Nagyspoluriešiteľ
Ing. Jarmila Oravcová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eva Riečičiarová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ladislav Rolník, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Štefan Vrtielspoluriešiteľ