22. 10. 2019  8:52 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Inovácia výučby informatických, matematických a technologických predmetov s cieľom zvýšenia kvality vzdelávania inžinierov, v súlade s požiadavkami Priemyslu 4.0

Garant: doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je návrh, overenie a implementácia inovatívnych modelov vyučovania informatických, matematických a technologických predmetov s dôrazom na zvýšenie kvality výsledkov vzdelávania, zameraním sa na študenta, ktorý v súlade s požiadavkami Priemyslu 4.0 má byť flexibilný, kreatívny, s kritickým myslením, schopný riešiť problémy, neustále sa učiť a pracovať v tíme. Cieľovou skupinou sú študenti študijných programov technických a ekonomických univerzít. Pri riešení projektu budeme postupovať od identifikovania požadovaných výsledkov vzdelávania,cez návrh modelu vyučovania s využitím digitálnych technológií a dôrazom na rozvoj prierezových kompetencií, súčasťou ktorého bude súbor didaktických pomôcok vytvorených prostredníctvom 3D tlače ako aj e-learningové kurzy. Pri tvorbe modulu simulácie výrobných procesov bude použitý simulačný softvér Tecnomatix.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:010STU-4/2018
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:13
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:13

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mgr. Zuzana Červeňanskáspoluriešiteľ
PaedDr. Janette Kotianová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ivan Molnárspoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Peter Gogola, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Šimon Leckýspoluriešiteľ
RNDr. Iveta Markechová, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Ján Milde, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Hana Stúpalová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Štefan Václav, PhD.spoluriešiteľ