22. 10. 2019  10:48 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium možností využitia inovatívnych technológií na elimináciu súčasných problémov vyučovania spojených so stratou pozornosti

Garant: Mgr. Ingrida Bajčičáková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt sa zaoberá možnosťami začlenenia a využitia inovatívnych technológií ako eye tracker (sledovanie pohybu očí ), infra kamera (sledovanie teploty tela) a EEG (sledovanie mozgovej aktivity) v procese výučby. Tieto technológie poskytujú množstvo dát a nové možnosti pri štúdiu ľudského správania sa a dokážu poskytnúť objektívne údaje o tom, ako študent reaguje na podnety počas výučby. Pomocou zozbieraných dát a zohľadnením štúdia kognitívnej psychológie dokážeme vyhodnotiť nie len kritické miesta výučbového textu ale taktiež dokážeme odhaliť v ktorej fáze výučby študent stráca pozornosť. Strata pozornosti počas vzdelávania vo väčšine prípadov javom nevyhnutným, a môže byť žiadúcim ako aj nežiadúcim prvkom v procese výučby. Systém nežiadúce prípady odlíši a automatizovane zasiahne do výučby tak, aby si nenásilne „vynútil“ pozornosť študenta a udržiaval ju počas výučby v najvyššej možnej miere. Takto zozbierané a vyhodnotené dáta z týchto zariadení v procese vzdelávania môžu napomôcť učiteľovi pri zlepšení stratégie vzdelávania, pri tvorbe výukových kurzov a obsahu, tak aby podporovali dosiahnutie hlbokých a dlhotrvajúcich znalosti.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikácia projektu:013STU-4/2018
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:8

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Pavol Bezák, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Ingrida Bajčičáková, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Cuninkaspoluriešiteľ
Ing. Dominika Janíková, PhD.spoluriešiteľ
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčíkspoluriešiteľ
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.spoluriešiteľ