17. 2. 2020  6:58 Miloslava
Akademický informačný systém

Projekty


Budovanie laboratória projektovania a údržby výrobných systémov s využitím virtuálnej reality

Garant: doc. Ing. Peter Košťál, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný projekt je zameraný na tematickú oblasť “Nové technológie, metódy a formy vo výučbe” s obsahovým zameraním na nové metódy a formy vzdelávania na vysokých školách a na rozvoj cieľových poznávacích operácií (vedomostí, schopností, zručností a návykov) v rámci prípravy nových vzdelávacích programov v špecializovaných laboratóriách. Hlavným cieľom predloženého projektu je zavedenie inovatívneho spôsobu vzdelávania a prípravy študentov s cieľom pripraviť kvalitných odborníkov konkurencieschopných na európskom trhu práce.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:021STU-4/2018
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:17
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:16

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Miriam Matúšová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Košťál, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Marcela Bučányová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Radovan Holubek, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Erika Hrušková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.spoluriešiteľ
Ing. Martina Kusá, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Dávid Michalspoluriešiteľ
Ing. Andrea Mudriková, PhD.spoluriešiteľ
prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Pavol Čekan, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Daynier Rolando Delgado Sobrino, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. František Pecháček, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Ružarovský, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Jarmila Blahováspoluriešiteľ
PhDr. Emília Mironovováspoluriešiteľ