16. 12. 2019  4:07 Albína
Akademický informační systém

Projekty


Rozšírenie laboratória mechatronických systémov a tvorba nových študijných materiálov

Garant: Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Hlavným cieľom projektu je doplnenie a rozšírenie budovaného „Laboratória mechatronických systémov, experimentálnych meraní a diagnostických metód“. Táto časť riešenia projektu je zameraná na doplnenie chýbajúcich meracích zariadení, snímačov fyzikálnych veličín, akčných členov a programovateľných stavebníc. Ďalším dôležitým cieľom je vytvorenie súboru výukových modulov orientovaných na výučbu v predmetoch Mechatronické systémy, Modelovanie mechatronických systémov. K modulom budú vytvorené manuály, školiace materiály alebo návody umožňujúce študentom osvojiť si rýchlejšie poznatky a zručnosti potrebné na prácu s modulmi. Laboratórium bude využívané aj pri realizácii experimentálnych meraní v predmetoch Experimentálne merania a technická diagnostika, Modelovanie a simulácia technologických procesov a čiastočne aj v predmete Metóda konečných prvkov. Pre realizáciu týchto meraní budú pripravené návody a podporné elektronické materiály so zreteľom na prepojenie obsahu jednotlivých predmetov. Vybavenie laboratória tak umožní komplexne rozvíjať nielen teoretické vedomosti, ale aj odborné a praktické zručnosti v oblasti mechatroniky a realizácie experimentálnych meraní uplatnením inovatívnych vzdelávacích postupov s využitím CAE technológii a Virtual Instrumentation
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikace projektu:029STU-4/2018
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2018
Datum ukončení projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníků projektu:11
Počet oficiálních pracovníků projektu:11

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Lenka Kolíková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Helena Kraváriková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jarmila Oravcová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Eva Babalová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eva Labašová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Milan Naď, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Máté Nagyspoluriešiteľ
Ing. Tibor Nánási, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Štefan Vrtielspoluriešiteľ
Ing. Štefan Šimonspoluriešiteľ