14. 11. 2019  17:01 Irma
Akademický informační systém

Projekty


Metodika objektivizácie stanovenia platformy typového radu strojov

Garant: prof. Ing. Juraj Bukoveczky, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Objektívne stanovenie platformy typového radu môže priniesť významný ekonomický efekt, pretože konštruovanie sa podieľa na nákladoch spojených so vznikom výrobku cca 10%-ami a určuje 70% všetkých nákladov na výrobok. Metodika bude vychadádzať z optimalizácie veľkostných tried na základe teórie podobnosti pri zachovaní stability stroja ako požiadavky stanovenej normou a preverenia medzných stavov modulov pomocou metódy moderných teoreticko-experimentálnych metód. Analýza medzných stavov modulov sa bude opierať o experimentálne namerané a vyhodnotené zaťažovacie spektrá pri základných pracovných technológiách
Druh projektu:APVV ()
Pracoviště:Katedra časti strojov (SjF)
Identifikace projektu:APVT - 20-008204
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0