14. 11. 2019  8:27 Irma
Akademický informační systém

Projekty


Zvyšovanie energetickej bezpečnosti a efektívnosti SR

Garant: prof. Ing. Mária Dománková, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Zvyšovanie jadrovej bezpečnosti (limitovanie vplyvu prevádzky jadrových energetických zariadení) ako aj energetickej bezpečnosti (zaistenej dostupnosti k dostatočným energetickým zdrojom) na Slovensku je trvalo aktuálnym problémom, ktorému je potrebné venovať sústavné úsilie. Aj keď súčasný stav jadrovej a energetickej bezpečnosti je uspokojivý, čo je výsledkom sústredeného a trvalého úsilia všetkých zainteresovaných, je potrebné sa tejto problematike ďalej venovať. Žiadateľ, VUJE, a.s. spolu s partnermi z akademického sektora a to Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave - partner č. 1 (Fakulta elektrotechniky a informatiky, Strojnícka fakulta a Materiálovotechnologická fakulta STU) a Ústavom materiálov a mechaniky strojov SAV - partner č. 2., tejto problematike dlhodobo venuje vysokú pozornosť a disponuje detailným poznaním podmienok, súčasného stavu a očakávaných potrieb slovenskej energetiky. Základné potreby výskumu a vývoja sú pokrývané prostredníctvom komerčných aktivít a realizované zo zdrojov energetických spoločností. Niektoré z aktivít a potrieb výskumu, ktoré sú významné z celoslovenského hľadiska, však presahujú kompetencie výrobcov energie a preto sú odsúvané do budúcnosti alebo neriešené. Vzhľadom na potrebu trvalého udržania vedomostnej základne je nevyhnutné z dlhodobého hľadiska riešiť aj takto komplikované a finančne náročné výskumné aktivity. Vecná náplň projektu je založená na riešení niekoľkých unikátnych prístupov vyplývajúcich zo stavu prevádzky a vyraďovania jadrovoenergetických blokov na Slovensku. Jadrová elektráreň V-1 je po dlhodobej prevádzke odstavená a prebieha jej postupné vyraďovanie s demontážou technologických zariadení a jej ukladaním rádioaktívnych komponentov. Je tu jedinečná príležitosť podrobiť vybrané komponenty a materiály aj deštruktívnym metódam skúšania a vytvoriť jedinečnú databázu materiálov, ktorých vlastnosti boli zmenené dlhodobou expozíciou v reálnej prevádzke.
Druh projektu:OP VaI ()
Pracoviště:Ústav materiálov (MTF)
Identifikace projektu:ITMS2014+ : 313011B759
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 08. 2017
Datum ukončení projektu:31. 07. 2022
Počet pracovníků projektu:5
Počet oficiálních pracovníků projektu:5

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Katarína Bártová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.spoluriešiteľ