18. 10. 2019  18:27 Lukáš
Akademický informačný systém

Projekty


Zvyšovanie energetickej bezpečnosti a efektívnosti SR

Garant: prof. Ing. Mária Dománková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Zvyšovanie jadrovej bezpečnosti (limitovanie vplyvu prevádzky jadrových energetických zariadení) ako aj energetickej bezpečnosti (zaistenej dostupnosti k dostatočným energetickým zdrojom) na Slovensku je trvalo aktuálnym problémom, ktorému je potrebné venovať sústavné úsilie. Aj keď súčasný stav jadrovej a energetickej bezpečnosti je uspokojivý, čo je výsledkom sústredeného a trvalého úsilia všetkých zainteresovaných, je potrebné sa tejto problematike ďalej venovať. Žiadateľ, VUJE, a.s. spolu s partnermi z akademického sektora a to Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave - partner č. 1 (Fakulta elektrotechniky a informatiky, Strojnícka fakulta a Materiálovotechnologická fakulta STU) a Ústavom materiálov a mechaniky strojov SAV - partner č. 2., tejto problematike dlhodobo venuje vysokú pozornosť a disponuje detailným poznaním podmienok, súčasného stavu a očakávaných potrieb slovenskej energetiky. Základné potreby výskumu a vývoja sú pokrývané prostredníctvom komerčných aktivít a realizované zo zdrojov energetických spoločností. Niektoré z aktivít a potrieb výskumu, ktoré sú významné z celoslovenského hľadiska, však presahujú kompetencie výrobcov energie a preto sú odsúvané do budúcnosti alebo neriešené. Vzhľadom na potrebu trvalého udržania vedomostnej základne je nevyhnutné z dlhodobého hľadiska riešiť aj takto komplikované a finančne náročné výskumné aktivity. Vecná náplň projektu je založená na riešení niekoľkých unikátnych prístupov vyplývajúcich zo stavu prevádzky a vyraďovania jadrovoenergetických blokov na Slovensku. Jadrová elektráreň V-1 je po dlhodobej prevádzke odstavená a prebieha jej postupné vyraďovanie s demontážou technologických zariadení a jej ukladaním rádioaktívnych komponentov. Je tu jedinečná príležitosť podrobiť vybrané komponenty a materiály aj deštruktívnym metódam skúšania a vytvoriť jedinečnú databázu materiálov, ktorých vlastnosti boli zmenené dlhodobou expozíciou v reálnej prevádzke.
Druh projektu:OP VaI ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:ITMS2014+ : 313011B759
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 08. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 07. 2022
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:5

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Katarína Bártová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.spoluriešiteľ