12. 12. 2019  16:42 Otília
Akademický informačný systém

Projekty


Priemyselné výskumno-vývojové centrum na zhodnocovanie problémových druhov plastových odpadov

Garant: prof. Ing. Karol Balog, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hlavným cieľom projektu je vytvorenie priemyselného výskumno-vývojového centra, ktorého hlavným cieľom bude skúmať proces termického zhodnocovania problematických druhov plastových odpadov. Základným pilierom projektu bude zriadenie spoločného výskumného pracoviska v oblasti výskumu zhodnocovania problematických ostatných plastových odpadov formou termického štiepenia na priemyselne a energeticky využiteľné výstupné produkty. Projekt svojím zameraním prostredníctvom určenej prioritnej témy v rámci oblastí špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít spadá do oblasti „Pôdohospodárstvo a životné prostredie, vrátane moderných chemických technológií šetrných k životnému prostrediu“ a „Udržateľná energetika a energie“.
Druh projektu:OP VaI ()
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikácia projektu:ITMS2014+ : 313011B647
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 09. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 08. 2021
Počet pracovníkov projektu:28
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:27

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Karol Balog, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Hana Kobetičová, PhD.riešiteľ
doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócyriešiteľ
Ing. Eva Labašová, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Milan Naď, CSc.riešiteľ
Ing. Tibor Nánási, CSc.riešiteľ
Ing. Peter Rantuch, PhD.riešiteľ
Ing. Ladislav Rolník, PhD.riešiteľ
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Štefan Václav, PhD.riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Eva Babalová, PhD.riešiteľ
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.riešiteľ
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.riešiteľ
Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.riešiteľ
Ing. Pavol Čekan, PhD.riešiteľ
Ing. Marián Drienovský, PhD.riešiteľ
Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.riešiteľ
Ing. Štefan Hajdu, PhD.riešiteľ
Ing. Jozef Harangozó, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.riešiteľ
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.riešiteľ
doc. Mgr. Marián Palcut, PhD.riešiteľ
Ing. Vanessa Prajová, PhD.riešiteľ
Ing. Lenka Kolíková, PhD.riešiteľ