21. 10. 2019  6:55 Uršuľa
Akademický informačný systém

Projekty


Modely softvérových systémov v prostredí webu so sémantikou

Garant: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt sa sústreďuje na výskum využitia modelov a vzorov ? a to ako návrhových a architektonických, tak aj analytických a kompozičných ? pri vývoji softvérových systémov, ktorých primárnym cieľom je inteligentné sprístupňovanie, analýza a prezentácia informácií v distribuovanom prostredí webu so sémantikou. V tomto smere sa budú hľadať vhodné spôsoby reprezentácie a kompozície vzorov pre web so sémantikou, ale aj s jeho využitím. Inteligentné spracovanie informácií v distribuovanom a heterogénnom prostredí Internetu vyžaduje prispôsobovanie v otvorenom informačnom priestore, čo vyžaduje metódy modelovania znalostí o prispôsobovaní s dôrazom na modely navigácie. Ako nevyhnutnú súčasť vývoja webových softvérových systémov projekt zahŕňa aj výskum modelovania distribuovaných a premenlivých zdrojov údajov a informácií. V tomto zmysle je vhodné použitie štatistických a iných modelov na odkrývanie skrytých trendov v modelovaných údajoch a možnosti ich využitia pri tvorbe ontológii a hľadania vzorov navrhovania ontológií a opisu sémantiky vôbec.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Identifikácia projektu:1/3102/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:30
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0