26. 6. 2019  9:56 Adriána
Akademický informačný systém

Projekty


Nové komplexy bioligandov, ich príprava, štruktúra, vlastnosti a aplikácie.

Garant: prof. RNDr. Milan Melník, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Výskum nových preparátov s regulovaným protizápalovým a protituberkulóznym účinkom prostredníctvom antiflogistík a antituberkulotík viazaných s kovmi patrí medzi významné úlohy súčasnej bioanorganickej chémie. Projekt sa zameriava na komplexný výskum vzniku, štruktúry, vlastností a praktickej aplikácie komplexov medi, železa, zinku a ďalších kovov s nesteroidnými antiflogistikami (deriváty kyseliny salicylovej, fenamáty a deriváty kyseliny propiónovej) a antituberkulotikami (deriváty chinolónov, kyseliny nikotínovej, nikotínamidu, pyridylkarbinolu a imidazolu). Pripravené komplexy sa preskúmajú v tuhom stave ako aj v roztokoch, najmä difrakčnými metódami monokryštálových a práškových vzoriek, spektrálnymi, magnetickými, termickými, elektrochemickými a fotochemickými metódami. Získa sa komplexná charakteristika zlúčenín, ktorá pri porovnaní s výsledkami z literatúry bude slúžiť na sformulovanie zovšeobecnení významných v biologických súvislostiach. Uskutoční sa základný biologický skríning zameraný na štúdium cytotoxicity a mechanizmus pôsobenia.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
Identifikácia projektu:1/2452/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0