20. 10. 2019  4:14 Vendelín
Akademický informační systém

Projekty


Elektrónová štruktúra 3d-komplexov v tuhej fáze.

Garant: doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom predkladaného vedeckého projektu je komplexné štúdium geometrickej a elektrónovej štruktúry, ako aj fyzikálnych a chemických vlastností koordinačných zlúčenín v tuhej fáze. Elektrónová štruktúra sa študuje jednak experimentálne z presných difrakčných dát, jednak teoreticky použitím kvantovochemických ab-initio a DSF výpočtov v 3D systémoch. Študované systémy majú buď zaujímavé chemické a fyzikálnochemické vlastnosti, alebo slúžia ako modelové systémy pre porovnanie experimentálnych a teoretických výsledkov za účelom pochopenia možností jednotlivých metódík. Z experimentálneho hľadiska ide o kvalitatívne vyšší stupeň študia v porovnaní s rutinnou röntgenovou štruktúrnou analýzou. Spoločnou vlastnosťou študovaných systémov je, že predstavujú materiály v kryštalickom stave. Zloženie riešiteľského kolektívu bolo zvolené tak, aby bol možný komplexný prístup k študovanej problematike. Od syntézy požadovaného ligandu, prípravy koordinačnej zlúčeniny, prípravy monokryštálu požadovanej kvality a určenia kryštálovej ako i elektrónovej štruktúry, cez využitie všetkých na Slovensku dostupných metód výskumu (od teoretických prístupov, až po experimentálne dostupné merania: X-ray analýza, EPR, IČ, NMR, DSC merania a pod.). Získané poznatky možno v ďalšom využiť na syntézu modifikovanej zlúčeniny s cieľom získania lepších vlastností.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikace projektu:1/2449/05
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0