25. 9. 2020  2:01 Vladislav
Akademický informačný systém

Projekty


Elektrónová štruktúra 3d-komplexov v tuhej fáze.

Garant: doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc.


Základné informácie
         


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Cieľom predkladaného vedeckého projektu je komplexné štúdium geometrickej a elektrónovej štruktúry, ako aj fyzikálnych a chemických vlastností koordinačných zlúčenín v tuhej fáze. Elektrónová štruktúra sa študuje jednak experimentálne z presných difrakčných dát, jednak teoreticky použitím kvantovochemických ab-initio a DSF výpočtov v 3D systémoch. Študované systémy majú buď zaujímavé chemické a fyzikálnochemické vlastnosti, alebo slúžia ako modelové systémy pre porovnanie experimentálnych a teoretických výsledkov za účelom pochopenia možností jednotlivých metódík. Z experimentálneho hľadiska ide o kvalitatívne vyšší stupeň študia v porovnaní s rutinnou röntgenovou štruktúrnou analýzou. Spoločnou vlastnosťou študovaných systémov je, že predstavujú materiály v kryštalickom stave. Zloženie riešiteľského kolektívu bolo zvolené tak, aby bol možný komplexný prístup k študovanej problematike. Od syntézy požadovaného ligandu, prípravy koordinačnej zlúčeniny, prípravy monokryštálu požadovanej kvality a určenia kryštálovej ako i elektrónovej štruktúry, cez využitie všetkých na Slovensku dostupných metód výskumu (od teoretických prístupov, až po experimentálne dostupné merania: X-ray analýza, EPR, IČ, NMR, DSC merania a pod.). Získané poznatky možno v ďalšom využiť na syntézu modifikovanej zlúčeniny s cieľom získania lepších vlastností.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:
1/2449/05
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0