17. 6. 2019  0:41 Adolf
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum možností prepúšťania veľkých vôd cez vodné elektrárne Vážskej kaskády

Garant: prof. Ing. Peter Dušička, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vážska kaskáda sa budovala do dnešnej podoby viac ako 60 rokov. Jednotlivé vodné elektrárne (VE) a celé skupiny VE boli navrhované a budované s rôznymi hydraulickými parametrami, umožňujúcimi prevádzku od prietočnej cez pološpičkovú až po špičkovú. V súčasnosti pri bežnej prevádzke sa VE Vážskej kaskády využívajú predovšetkým na výrobu špičkovej energie a na pokrývanie neplánovaných zaťažení v elektrizačnej sústave (ES). Do popredia vystupuje v poslednej dobe hlavne poskytovanie podporných služieb (výkonová záloha, preberanie strmých špičiek DDZ a i.). Situácia sa však mení pri prepúšťaní zvýšených prietokov resp. veľkých vôd. Vodné elektrárne Vážskej kaskády sa svojimi hydraulickými vlastnosťami a prispôsobením režimu prevádzky významnou mierou podieľali na prevedení veľkých vôd v posledných rokoch ? napr. povodne v lete 1997, jar 2000, leto 2002. Pri takejto prevádzke, kedy sú vo Váhu zvýšené prietoky, sa však prevádzkový režim VE Vážskej kaskády mení. Preto vystupuje do popredia otázka preveriť možnosti prepúšťania časti povodňových prietokov najmä cez kanálové VE, stanoviť možnosti ich súčinnosti pri eliminácii povodní a určiť zmeny a riziká pri takomto režime prevádzky, ktoré nastávajú pri ich využívaní pre aktuálne potreby elektrizačnej sústavy Slovenskej Republiky. Riešenie predkladaného grantového projektu by nadväzovalo na výsledky dvoch predchádzajúcich grantových projektov ?Vplyv zanášania zdrží na regulačné vlastnosti vodných elektrární s ohľadom na potreby vodnej dopravy? (riešený v 2000~2002) a ?Overenie krajných možností regulačnej prevádzky vodných elektrární s ohľadom na zanášanie zdrží a nádrží a parametre plavebnej prevádzky? (riešený v 2003~2005). Preskúmané by boli povodňové situácie, pri ktorých dochádza ku zmene režimu prevádzky regulačných vodných elektrární na Vážskej kaskáde.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra hydrotechniky (SvF)
Identifikácia projektu:1/3316/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0